Hazine taşınmazlarının kiralanmasında önemli fırsatlar..


           19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin Geçici 7. Maddesi ile “Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz olarak tarımsal amaçla kullanılan Hazineye ait tarım arazileri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde talep edilmesi halinde, Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile fiili kullanıcılarına on yıla kadar kiraya verilebilir.” 

           Hükmü gereği;

           Belediye ve mücavir alan sınırları ile köy sınırları içerisinde kalan yerlerde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlarının,

           11/9/2014 tarihinden önce tarımsal amaçla izinsiz olarak kullanılan Hazineye ait tarım arazilerinin fiilen tarımsal amaçla kullanılıyor olması ve bunun tespitinin bu taşınmazların dosyasındaki kadastro veya tapulama tutanağı, tespit tutanağı, ecrimisil ihbarnamesi, ecrimisil tahsilat makbuzları, mahkeme kararları, tahliyeye ilişkin yazışmaların herhangi biri ile belgelendirilmesi ve kullanıcılarının ekte yer alan başvuru formu ile Defterdarlığımız Emlak Müdürlüklerine 11 Eylül 2017 tarihine kadar bizzat veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvurmaları halinde kiralama işlemlerine başlanılacaktır.       

Hazine Taşınmazlarında Yapılacak Kiralama İşlemlerinde 

Sabit Tesis Yapılmadan ; 

 * 10 Yıla Kadar Kiralama Süresi

 * KDV siz Ödeme

 * Kullanıcılaraına Tarım Arazilerinin Doğrudan Kiralanması

 * Ağaçlandırma Amaçlı Kiralamalarda İlk 5 Yıl %50 İndirim

Avantajlarından Yararlanabilirsiniz.

Örnek Başvuru Dilekçesi İçin 

TIKLAYINIZ
          

Diğer Duyurular
İlimizdeki TMSF Satışları Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Başladı 2/B Taşınmazlarının Satışında Başvurular 07.03.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Orman Arazilerinin Satışı Haberleri Hakkında Duyuru Personelimizin lojman talepleri için Boş Lojman Listemiz yayınlandı. 2/B Taşınmazlarının Satışında Süre Uzatımı Düzenlemesi OHAL Kapsamında Kapatılan Kurumlar Hakkındaki Başvurular El Konulan Kurumların Alacakları Hakkında Basın Duyurusu Dilovası İlçesinde (Diliskelesi Mah.) 2/B Taşınmazlarının Satışı Devam Ediyor Hazine İle Hissedar Olduğunuz Taşınmazlardaki Hazine Hissesini Doğrudan Satın Alabilirsiniz.