İç Kontrol

                                                       DEFTERDARLIK İÇ KONTROL EYLEM PLANI

       Kanunu ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanmış, bu  kapsamda 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol  Standartları Tebliğinde kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, izlenmesi ve  değerlendirilmesi için standartlar belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğde kamu idarelerinin  standartlara uyumunun sağlanabilmesi  için Bakanlığımızca 04.02.2009 tarihinde İç Kontrol  Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi  yayımlanmıştır. İKEP uygulamalarının taşra teşkilatında yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.. 

       Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 04.01.2013 tarih ve 26 sayılı yazısı ekinde alınan Bakanlığımız İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında hazırlanan 04.01.2013 tarihli ve 2013/1 Sıra Nolu “Defterdarlıklar İç Kontrol Eylem Planı Genelgesi” doğrultusunda

       Defterdarlık İç Kontrol Eylem Planı (İKEP)’nın uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla Defterdarlık Makamının 15.01.2013 tarih ve 105 sayılı Onayı ile Defterdarlık İç Kontrol İzleme ve  Yönlendirme Kurulu (Defterdarlık İYK) kurulmuştur. Defterdarlık İKEP uygulamalarına yönelik eğitimler ise Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının düzenlediği Defterdarlıklar İç Kontrol Eğitimi ile 10/03/2013-26/04/2013 tarihlerinde düzenlenmiş olup, Kurul çalışmalarına 02 Mayıs 2013 tarihinde başlamıştır.