Tarihçemiz

KURUM / KURULUŞUN TARİHÇESİ

            1838 yılına kadar Osmanlılarda düzenli bir maliye teşkilatına rastlanılmamakta birlikte,  mali işlerle uğraşan  “Birinci Sınıf Muhasip” veya “Defterdar” olarak adlandırılan bir memur bulunmaktaydı.

 

Günümüzdeki anlamına en yakın olarak Maliye Bakanlığı adına 1838 tarihinde rastlanılmaktadır. Bu tarihte yayınlanan bir “Hattı Hümayun” la devlet teşkilatı içinde resmen bir Maliye Nezareti kurulmuş, kurulan bu nezaretin başına da vezirlik rütbesi ile Abdurrahman Nafiz Paşa atanmıştır. Bugünkü Maliye Bakanlığı 1923 yılında kurulmuş, ancak örgüt yapısı ile görevleri 05.06.1936 tarih ve 2996 sayılı kuruluş yasası ile belirlenmiştir.

 

14.12.1983 tarihinde yürürlüğe giren 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Bakanlığı ile Gümrük Tekel Bakanlığı birleştirilmiş ve Bakanlığın adı da Maliye ve Gümrük Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

14.12.1993 tarih ve 21636 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 484 sayılı “Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname” ile Bakanlığın idari ve teşkilat yapısı ve görevlerinde bazı değişiklikler yapılmış ve bakanlığın adı da yeniden Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

 

Maliye Bakanlığı merkez, taşra, yurtdışı,  bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelmekte olup, bakanlığın taşra teşkilatı olan Defterdarlıklarda merkezde; Milli Emlak, Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü, Muhasebe,  Muhakemat ve Personel birimlerinden ve ilçelerde ise Malmüdürlüklerinden oluşmaktadır.

 

Kocaeli Defterdarlığı, Ankara Karayolu Caddesi, Valilik hizmet binası içerisinde hizmet vermektedir.

16.05.2005 tarih ve 25817 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5345 Sayılı “Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile Kocaeli ilinde içinde bulunduğu 29 ilde Vergi Dairesi Başkanlığı kurularak gelir birimleri Defterdarlıklardan ayrılmıştır.

 

Yine Bakanlık Makamının 08.05.2006 tarihli Onayı ile İlimiz Defterdarlığında (İzmit ve Gebze Emlak Müdürlükleri, Destek Hizmetleri Birimi ve Teknik Bürodan oluşan ) Milli Emlak Daire Başkanlığı kurulmuştur.

 

22.03.2008 tarihli ve 26824 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkında Kanun ile ilimizde Başiskele, Çayırova, Darıca, Dilovası, İzmit, ve Kartepe adıyla altı adet İlçe kurulması nedeniyle anılan İlçe adlarıyla Malmüdürlükleri teşkilatımız oluşturulmuştur.

 

Bakanlık Makamının 25.12.2009 tarihli Onayı ile 04.01.2010 tarihinden itibaren Gebze Gümrük Saymanlık Müdürlüğü kurularak faaliyete geçirilmiştir. 04.01.2010 tarihinden itibaren faaliyete geçen Gebze Gümrük Saymanlık Müdürlüğünün isminin Dilovası Gümrük Saymanlık Müdürlüğü olarak 01.06.2010 tarihinden itibaren değiştirilmesi Bakanlık Makamının 26.05.2010 tarihli onayı ile uygun görülmüştür. Aynı Bakanlık Makamı onayı ile de Derince Gümrük Saymanlık Müdürlüğünün ismi 01.06.2010 tarihinden itibaren Yarımca Gümrük Saymanlık Müdürlüğü olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.

 

01.09.2012 tarihinden geçerli olarak Defterdarlık emrinde görevli Defterdarlık Uzman ve Yardımcıları (Denetmen ve Yardımcıları) “ Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü” adı altında birleştirilmiştir.

 

 Defterdarlığımız Sağlık Kurumları DSS Müdürlüklerince yürütülen Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterliklerine bağlı sağlık tesislerinin muhasebe iş ve işlemleri  663  sayılı KHK gereğince anılan kuruma devredilmesi nedeniyle Defterdarlığımız Sağlık Kurumları  2 ve 3 nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlükleri 15.09.2014 tarihi itibariyle kapatılmış olup, mevcut personel ise Defterdarlığımız diğer  birimlerine naklen atanmıştır.